ܟܬܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܦܐ
ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܦܐ

ܟܬܦܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܬܦ̈ܐ ܐܘ ܟܬܦ̈ܬܐ) ܗܝ ܡܢܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܐܚܝܕܐ ܒܝܢܬ ܩܕܠܐ ܠܕܪܥܐ܀

+

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]