Jump to content

ܩܝܘܛܘ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ ܡܢ ܩܝܘܛܘ
ܫܚܠܦܬܐ ܕ ܩܝܘܛܘ 1891

ܩܝܘܛܘ (ܝܦܢܐܝܬ 京都 "ܡܕܝܢܬܐ ܐܪܫܟܝܬܐ") ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܡܢܬܐ ܡܨܥܝܬܐ ܕܓܙܪܬܐ ܕܗܘܢܫܘ ܒܝܦܢ. ܐܝܬ 1,465,917 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܩܝܘܛܘ ܝܘܡܢܐ. ܩܕܡܐܝܬ ܩܝܘܛܘ ܗܘܬ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܝܦܢ ܘܗܫܐ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܩܝܘܛܘ ܘܐܦ ܗܝ ܡܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܩܝܗܐܢܫܝܢ܀