ܩܘܪܨܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܩܘܪܨܠܐ

ܩܘܪܨܠܐ ܗܘ ܫܪܝܬܐ ܒܝܬ ܫܩܐ ܘ ܒܝܬ ܟܢܘܢܝܬ̈ܐ ܕܪܓܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܘܼܪܨܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܘܼܪ̈ܨܠܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܽܘܪܨܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܽܘܪ̈ܨܠܶܐ)