Jump to content

ܩܕܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܕܠܐ ܕܓܒܪܐ ܚܕ

ܩܕܠܐ ܗܘ ܓܒܐ ܒܣܬܪܝܐ ܕܨܘܪܐ ܐܘ ܡܢܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܨܘܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܕ݂ܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܕ݂ܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܕ݂ܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܕ݂ܳܠ̈ܶܐ)