ܚܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܨܕܪܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܚܕܝܐ (thorax)

ܚܕܝܐ (ܣܘܕܐܝܬ ܨܕܪܐ) ܡܢܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܐܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܚܒܫ ܪ̈ܐܬܘܬܐ ܘܠܒܐ ܘܩܦܣܐ ܚܕܝܢܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܕ݂ܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚ̈ܕ݂ܲܝܵܐ . ܚܕ݂ܵܝܹ̈ܐ . ܚ̈ܕ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ . ܚܲܕ݂ܝ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܕ̥ܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚ̈ܕ̥ܳܝܶܐ . ܚ̈ܕ̥ܰܘܳܬ̥ܳܐ)