Jump to content

ܠܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܠܒܐ ܕܐܢܫܐ
ܠܒܐ ܕܐܢܫܐ

ܠܒܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܒ̈ܐ ܐܘ ܠܒܘ̈ܬܐ) ܗܘ ܗܕܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܟܠ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܚܡܘܪ̈ܬܐ ܕܢܕܚܐ ܕܡܐ ܒܝܢܬ ܘܪܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܫܪ̈ܝܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܸܒܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܸܒܹ̈ܐ: ܠܸܒܲܘ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܶܒܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܶܒܷ̈ܐ: ܠܶܒܰܘܴ̈ܬ݂ܳܐ)