ܦܪܝܙܘܢ ܒܪܝܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܦܪܝܙܘܢ ܒܪܝܟ (ܐܢܓܠܐܝܬ Prison Break) ܐܟܫܘܢ ܐܡܪܝܩܝܐ ܕܡܫܪܐ ܠܗ ܒܦܪܣܐ ܝܘܡܝܐ ܒܝܪܚܐ ܕ29 ܐܒ ܒܫܢܬܐ ܕ2005 ܒܦܪܣ ܚܙܘܐ ܕܦܘܟܣ܀