Jump to content

ܦܪܣ ܚܙܘܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܦܪܣ ܚܙܘܐ ܐܘ ܛܠܦܝܣܝܘܢ ܐܘ ܛܠܒܝܙܝܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: τῆλε "ܡܢ ܪܘܚܩܐ" ܘܡܢ ܠܐܛܝܢܝܐ: visio "ܚܙܘܐ") ܗܝ ܛܟܢܘܠܘܓܝܐ ܠܡܫܕܪܘ ܨܘܪ̈ܬܐ ܘܩ̈ܠܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ

[ܫܚܠܦ]