ܦܪܙܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܨܝܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܢ ܣܘܝܕ

ܦܪܙܠܐ ܚܦܪܐ ܣܓܝ ܩܫܝܘܬܐ ܕܪܐܟ ܘܣܡܩ ܒܢܘܪܐ ܘܥܒܕܝܢ ܡܢܗ ܫܫܠܬ̈ܐ ܘܣܟ̈ܐ ܘܫܪܟܐ. ܒܟܝܡܝܐ ܪܡܙܗ ܗܘ Fe (ܡܢ ܠܐܛܝܢܝܐ ferrum)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܪܙܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܪܙܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܪ̈ܙܠܶܐ)