ܦܪܙܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܚܨܝܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡܢ ܣܘܝܕ

ܦܪܙܠܐ ܚܦܪܐ ܣܓܝ ܩܫܝܘܬܐ ܕܪܐܟ ܘܣܡܩ ܒܢܘܪܐ ܘܥܒܕܝܢ ܡܢܗ ܫܫܠܬ̈ܐ ܘܣܟ̈ܐ ܘܫܪܟܐ. ܒܟܝܡܝܐ ܪܡܙܗ ܗܘ Fe (ܡܢ ܠܐܛܝܢܝܐ ferrum)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܪܙܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܪܙܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܪ̈ܙܠܶܐ)