Jump to content

ܟܝܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܪ̈ܟܒܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܟܝܡܝܐ ܐܘ ܟܝܡܝܐܐ ܐܘ ܟܝܡܝܢ ܐܘ ܟܡܠܐܐ (ܡܢ ܥܪܒܝܐ: كيمياء) ܝܕܥܬܐ ܕܗܘ ܕܣܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܐ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢܘܬ̈ܐ ܕܓܘܫܡ̈ܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܗܘܢ ܕܒܚܕܕܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ

[ܫܚܠܦ]

ܣܘܪܓܕܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ

[ܫܚܠܦ]


== ܪܬܡܐ ==

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܝܼܡܝܵܐ . ܟܸܡܵܠܹܐܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܺܝܡܺܝܰܐ . ܟܺܝܡܺܝܰܐܐ . ܟܶܡܶܠܶܐܰܐ . ܟܶܡܶܠܰܐܰܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)


This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.