ܟܝܡܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܪ̈ܟܒܐ ܟܝܡܝܝ̈ܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܟܝܡܝܐ ܐܘ ܟܝܡܝܐܐ ܐܘ ܟܝܡܝܢ ܐܘ ܟܡܠܐܐ (ܡܢ ܥܪܒܝܐ: كيمياء) ܝܕܥܬܐ ܕܗܘ ܕܣܝܡ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܐ ܘܫܪܝܐ ܕܡܢܘܬ̈ܐ ܕܓܘܫܡ̈ܐ ܘܡܥܒܕ̈ܢܘܬܗܘܢ ܕܒܚܕܕܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܝܼܡܝܵܐ . ܟܸܡܵܠܹܐܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܺܝܡܺܝܰܐ . ܟܺܝܡܺܝܰܐܐ . ܟܶܡܶܠܶܐܰܐ . ܟܶܡܶܠܰܐܰܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)