ܦܩܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܦܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܦܩܪܐ ܐܘ ܦܩܪܬܐ ܐܘ ܓܪܡ ܚܨܐ ܐܘ ܚܘܡܪܬܐ ܕܚܨܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܚܨܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ. ܐܝܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܦܩܪ̈ܐ ܒܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܩܵܪܵܐ . ܦܵܩܲܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܩܵܪܹ̈ܐ . ܦܵܩܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܩܳܪܳܐ . ܦܳܩܰܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܩܳܪ̈ܶܐ . ܦܳܩܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)