ܦܩܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܦܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܦܩܪܐ ܐܘ ܦܩܪܬܐ ܐܘ ܓܪܡ ܚܨܐ ܐܘ ܚܘܡܪܬܐ ܕܚܨܐ ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܚܨܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ. ܐܝܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܦܩܪ̈ܐ ܒܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܩܵܪܵܐ . ܦܵܩܲܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܩܵܪܹ̈ܐ . ܦܵܩܪ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܩܳܪܳܐ . ܦܳܩܰܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܩܳܪ̈ܶܐ . ܦܳܩܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)