ܚܨܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܨܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܚܨܐ ܡܢܬܐ ܒܪܒܣܬܪܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܡܫܪܝܐ ܡܢ ܚܪܬܐ ܕܩܕܠܐ ܘܢܚܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܪܝ ܡܘܬܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܨܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܨܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܨܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܨ̈ܶܐ)