ܦܠܝܛܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܦܠܝܛ̈ܐ ܥܡ ܫܡܫܐ

ܦܠܝܛܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܛܥܝܐ ܐܘ ܟܘܟܒܐ ܦܗܝܐ ܒܡܡܠܠܘܬ ܟܘܟܒܐ ܐܘ ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܗܘ ܓܘܫܡܐ ܒܫܡܝܐ ܕܚܕܪ ܚܕܪ ܟܘܟܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܠܝܼܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܲܠܝܼܛܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܠܺܝܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܦܰܠܺܝܛ̈ܶܐ)