Jump to content

ܥܩܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܩܠܐ ܝܡܝܢܝܬܐ ܕܕܟܪܐ ܚܕ

ܥܩܠܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܩ̈ܠܬܐ) ܐܘ ܐܩܠܐ ܐܘ ܦܘܕܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܒܪܝܐ ܥܠ ܚܪܬܐ ܕܪܓܠܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܦܩܪ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܲܩܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܲܩ̈ܠܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܰܩܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ)