ܐܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܬܐ ܕܕܐܢܡܐܪܩ

ܐܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܬܘ̈ܬܐ) ܗܝ ܣܕܘܢܐ ܛܘܦܣܝܐ. ܐܬܐ ܗܝ ܛܘܦܣܐ ܪܡܙܢܝܐ ܐܝܟ ܡܬܠܐ ܕܐܬܪܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܢܫ̈ܐ ܡܕܫܢܝܢ ܐܝܩܪܐ ܠܐܬܘ̈ܬܐ܀

ܐܬܐ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܟܘܬܗ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܐܟܘܬܘ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܘ ܠܓܒ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܵܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܵܬ݂ܘ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܳܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ)