ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܐܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܐܬܘܪ̈ܝܐ/ܟܠܕ̈ܝܐ/ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܘܢ ܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܪܡ. ܗܘ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܒܗܝ ܣܓܝܐܐܘܬܐ ܡܫܝܚܝܐ ܢܐ ܘܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܝܬܠܢ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܐܠܐ ܟܚܝܢ ܒܐܬܪܘܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܩܛܠܥܡ̈ܐ ܡܐܗܙܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܡܐ ܐܠܦܒܼܬ ܒܡܢܝܢܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܗܘ ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܬܒ-ܙܒܢܐ ܕ4500 ܫܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܡܫܬܣ ܠܗ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܓܝ ܛܒܼܐ ܗܘܐ ܒܩܪܒܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܒܬܪ ܕܗܘܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܦܠܝܓܼܝܢ ܠܬܪܬܝܢ ܓܒ̈ܐ;

  • ܣܘܪܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
  • ܣܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ

ܗܘ ܪܒܐ ܩܛܠ-ܥܡܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘ ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܩܛܠܥܡܐ ܕ1914 ܗܘܐ. ܡܢ 1914 ܠܥܕܡ 1923 ܩܛܝܠ ܗܘܐ ܠܥܕܡ 750.000 ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܡܝܐ.

ܓܼܐܢܛܝܟ

ܒܘܚܢܐ ܚܪܝܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܕܕܥܡܐ ܟܠܕܝܐ܇ܐܬܘܪܝܐ ܥܡܐ ܫܪܫܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܬܘܪ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐ ܗܘܡܘܓܝܢ ܝܐ. ܐܗ ܒܘܚܢܐ ܣܝܡܝܢ ܡܢ ܦܪܘܦܣܘܪ̈ܐ ܟܐܒܼܐܠܝ-ܣܦܘܪܙܐ ܘܦܘܠܘ ܡܢܘܙܝ ܘܐܠܒܪܬܐ ܦܝܐܙܐ.