Jump to content

ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ
عبد الكريم قاسم
ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ ܒ1958
ܪܝܫ ܘܙܝܖ̈ܐ ܕܥܝܪܐܩ
ܒܬܫܡܫܬܐ

14 ܬܡܘܙ 1958 – 8 ܫܒܛ 1963

ܥܠ ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ
ܫܡܐ ܕܡܘܠܕܐ ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ ܡܘܚܡܕ ܒܟܪ ܥܘܬܡܐܢ ܐܠܙܘܒܝܕܝ
ܡܘܠܕܐ 21 ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܐ 1914

ܒܓܕܐܕ

ܡܘܬܐ 9 ܫܒܛ 1963 (ܒܪ 48 ܫܢ̈ܝܢ)

ܒܓܕܐܕ  

ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܐ ܢܟܝܢܐ ܡܢ ܟ̰ܪܦܪ̈ܐ
ܥܡܪܬܐ ܒܐܠܥܠܘܝܐ ܒܒܓܕܐܕ
ܡܠܬܝ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܥܘܬܡܢܝܬܐ (1914–1920)

ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ (1920–1958)
ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ (1958–1963)

ܥܠ ܚܝܘܬܐ
ܬܘܕܝܬܐ ܐܣܠܐܡ
ܦܝܫܐ ܓܝܣܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܡܠܦܢܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ 
ܡܨܦܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܬܪܚܢ
ܠܫܢܐ ܐܠܝܢ ܥܪܒܝܐ
ܠܫ̈ܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܐܢܓܠܝܐ 
ܐܣܛܪܛܝܐ
ܡܢܬܐ ܓܝܣܐ ܕܥܝܪܐܩ
ܡܪܬܒܐ ܦܪܝܩ ܪܟܢ
ܫ̈ܢܝܐ ܕܐܣܛܪܛܝܐ 1963-1934
ܟܬܒܬܐ

ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ (ܥܪܒܐܝܬ عبد الكريم قاسم) ܐܘ ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ ܡܘܚܡܕ ܒܟܪ ܥܘܬܡܐܢ ܐܠܙܘܒܝܕܝ (ܥܪܒܐܝܬ عبد الكريم قاسم محمد بكر عثمان الزبيدي܆ ܐܬܝܠܕ 9 ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܐ 1914 ܘܡܬ 9 ܫܒܛ 1963) ܗܘܐ ܪܒܚܝܠܐ ܘܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܘܙܝܪܐ ܕܚܨܪܬܐ ܕܥܒܕܬܐ ܡܢ ܫܢܬ 1958 ܠܫܢܬ 1963. ܗܘܐ ܦܟܬ ܪܝܫܐ ܝܕ ܕܥܝܪܐܩ ܘܝܕ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܚܘܕܪܐ 14 ܬܡܘܙ܀

ܫ̈ܢܝܐ ܒܟܝܪ̈ܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ ܒ1937

ܐܒܘܗܝ ܕܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ ܡܫܠܡܢܐ ܣܘܢܝܐ ܘܗܘ ܥܪܒܝܐ ܘܩܪܕܘܝܐ. ܡܘܬ ܐܒܐܝ ܓܝܣܐ ܥܘܬܡܢܝܐ ܒܩܪܒܐ ܬܒܝܠܝܐ ܩܕܡܝܐ (1914-1918) ܘܐܡܗ ܩܪܕܘܝܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܩܐܣܡ ܒܐܠܡܗܕܝܐ ܒܒܓܕܐܕ (ܡܕܝܢܬܐ)܆ ܗܫܐ ܐܠܟܪܟ (ܥܪܒܐܝܬ الكرخ) ܥܠ 21 ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝܐ 1914܀

ܕܚܘܕܪܐ 14 ܬܡܘܙ[ܫܚܠܦ]

ܥܠ 14 ܬܡܘܙ ܩܐܣܡ ܕܒܩܐ ܒܓܕܐܕ ܘܗܘܐ ܒܛܘܠܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ. ܗܘܐ ܩܛܝܠ ܡܠܟ ܦܝܨܠ ܬܪܝܢܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܪܝܫ ܘܙܝܖ̈ܐ ܕܥܝܪܐܩ ܢܘܪܝ ܐܠܣܥܝܕ܀

ܪܝܫ ܘܙܝܖ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ܆ ܗܘ ܬܒܥ ܐܣܪܐ ܕܟܘܝܬ

ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ ܗܘܠܗ ܪܝܫ ܘܙܝܖ̈ܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܬܪ ܕܚܘܕܪܐ 14 ܬܡܘܙ܆ ܡܢ ܫܢܬܐ 1958 ܠܫܢܬܐ 1963. ܗܘ ܡܘܬ ܒܫܢܬܐ 1963 ܡܢ ܣܒܒ ܚܘܕܪܐ. ܗܘ ܣܡܟ ܣܘܘܣܝܐ "ܘܛܢܝܐ" (ܥܪܒܐܝܬ وطنية܆ ܣܘܕܐܝܬ ܡܠܬܝܐ) ܝܥܢܝ "ܥܝܪܐܩ ܩܕܡܝܬܐ" ܐܘ "ܩܕ ܥܝܪܐܩ." ܡܛܠ ܕܐܗܐ ܒܟ̰ܠܦܐ ܒܕܘܠܬ ܥܝܪܐܩ ܒܝܬ ܡܠܬܝܐ ܥܝܪܩܝܐ ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ܆ ܡܬܩܕܡܢܘܬܗ ܥܢ ܗܝܝܘܬܐ ܡܝܙܘܦܘܬܡܝܬܐ ܘܡܠܬܝ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ. ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܩܐܣܡ܆ ܗܘ ܬܒܥ ܐܣܪܐ ܕܟܘܝܬ܀܀܀