ܣܪܚܕܘܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܣܪܚܕܘܡ (ܐܟܕܐܝܬ 𒀸𒋩𒉽𒀸 ܐܫܘܪ-ܐܟܐ-ܐܕܢܐ ܐܘܟܝܬ "ܝܗܒ ܐܫܘܪ ܐܚܐ ܠܝ") ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܚܕܬܐ ܡܢ ܡܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܣܢܚܪܝܒ ܒܫܢܬ 681 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܕܢܫܦܗ ܒܫܢܬ 669 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀