Jump to content

ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܠܟܐ ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ

ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ (ܐܟܕܐܝܬ 𒊬𒊒𒄀 ܫܪ-ܪܘ-ܓܝ) ܗܘܐ ܡܫܬܐܣܢܐ ܫܘܠܫܠܐ ܐܟܕܝܐ. ܡܬܚ ܫܘܠܛܢܘܬܗ ܪܘܝܚܬܐ ܡܢ ܥܝܠܡ ܠܝܡܐ ܪܒܐ ܘܚܘܝܬ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܐܢܛܘܠܝܐ܀