ܡܠܚܐ (ܢܘܛܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܢܐܘܛܗ)
Jump to navigation Jump to search
ܡܠܚ̈ܐ ܒܣܦܝܢܬܐ

ܡܠܚܐ (ܡܢ ܐܟܕܝܐ 𒈣𒁺𒁺 ܡܢ ܫܘܡܪܝܐ 𒈣𒁺𒁺) ܐܘ ܢܘܛܐ (ܟܢܘܫܝܐ ܢܘ̈ܛܐ ܐܘ ܢܘ̈ܛܘ܆ ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ ναύτης) ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܢܕܒܪ ܣܦܝܢ̈ܬܐ ܐܘ ܡܐܢ̈ܐ ܝܡܡ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܠܵܚܵܐ ܐܘ ܢܵܘܛܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ ܐܘ ܢܵܘ̈ܛܹܐ ܐܘ ܢܵܘ̈ܛܘܿ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܐܘ ܢܰܘܛܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܐܘ ܢܰܘ̈ܛܶܐ ܐܘ ܢܰܘ̈ܛܽܘ)