Jump to content

ܣܦܝܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܦܝܢܬܐ

ܣܦܝܢܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܨܝܪܘܬܐ: ܣܦܝܢ̈ܐ܄ ܟܢܘܫܝܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ: ܣܦܝܢ̈ܬܐ) ܗܝ ܩܪܩܘܪܐ ܪܒܬܐ ܕܬܩܦܐ ܒܡܝ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܦ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܦ݂ܝܼܢܹ̈ܐ ܐܘ ܣܦ݂ܝܼ̈ܢܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܦ݂ܺܝ̈ܢܶܐ ܐܘ ܣܦ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ

[ܫܚܠܦ]