ܡܪܩܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܕܡܪ̈ܩܩܐ (Hypochondriae) ܒܓܘܫܡܐ ܕܐܢܫܐ

ܡܪܩܩܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܕܟܪܣܐ ܥܠܝܬܐ ܬܚܝܬ ܟܠ ܬܕ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܪܩܵܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܪ̈ܩܵܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܪܩܳܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܪ̈ܩܳܩܶܐ)