ܡܪܝ ܢܪܣܝ ܕܒܙ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܪܝ ܢܪܣܝ ܕܒܙ (ܐܬܝܠܕ 17 ܐܝܪ 1940 - ܡܝܬ 14 ܫܒܛ 2010) ܗܘܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܠܒܢܢ ܘܣܘܪܝܐ ܘܟܠܗ̇ ܐܘܪܘܦܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀