Jump to content

ܡܪܝ ܐܣܛܦܢܘܣ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܣܛܦܢܘܣ ܣܗܕܐ

ܡܪܝ ܐܣܛܦܢܘܣ ܣܗܕܐ ܐܘ ܩܕܡܝܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܗܘ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢ̈ܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܘܣܗܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܣܛܦܢܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܝܘܢܝܐ ܕܣܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܝܠܐ. ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܩܒܠ ܪܘܚܝ܂ ܘܟܕ ܣܡ ܒܘܪܟܐ ܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ ܡܪܢ ܠܐ ܬܩܝܡ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܚܛܝܬܐ (ܦܪܟܣܝܣ 6 ܘ 7)܀