ܛܘܪ ܠܒܢܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܪ̈ܙܐ ܒܛܘܪ ܠܒܢܢ

ܛܘܪ ܠܒܢܢ ܐܘ ܛܘܪܠܒܢܢ ܐܘ ܛܘܪܐ ܕܠܒܢܢ (ܥܪܒܐܝܬ جبل لبنان) ܗܘ ܛܘܪܐ ܒܓܘ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ܀