ܡܪܒܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܪܒܥܐ ܐܬܪ ܕܪܒܥ ܥܘܠܐ ܟܕ ܒܟܪܣܐ ܗܘ ܕܐܡܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܪܒܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܪ̈ܒܥܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܪܒܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܪ̈ܒܥܶܐ)