ܡܦܠܚܢܐ:Man2fly2002/test2

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܠܗܐ ܗܒ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐܝܢܐ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ ... ܘܠܪܒܐ ܕܡܠܦ ܫܦܝܪ ܥܒܕܗܝ ܪܒܐ ܒܡܠܟܘܬ̣ܟ̣


Error: Image is invalid or non-existent.

ܗܫܐ ܐܝܬ 1,800 ܡܓܠ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ


ܚܕܒܫܒܐ، 26 ܒܚܙܝܪܢ 2022 ܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ - ܫܘܝܐ، 26 ܒܚܙܝܪܢ

<2830Sun, 26 Jun 2022 14:08:28 +0000202262 2022-06-26T14:08:28+00:00ܚܕܒܫܒܐpm2828=error>EpSun, 26 Jun 2022 14:08:28 +0000UTC28280820226 UTCSun, 26 Jun 2022 14:08:28 +0000Sun, 26 Jun 2022 14:08:28 +00002022Sun, 26 Jun 2022 14:08:28 +0000: 16562525086Sun, 26 Jun 2022 14:08:28 +0000UTC2022-06-26T14:08:28+00:0020222608176UTC26 02022Sun, 26 Jun 2022 14:08:28 +000026 &qu202230;06pm6&qu202230;.</2830Sun, 26 Jun 2022 14:08:28 +0000202262> ܣܘܪܓܕܐ ܐܫܘܪܝܬܐ

• ܚܒ̈ܝܫܬܐ ܡܛܟܣܐ ܒܣܕܪܐ ܕܐܠܦ - ܒܝܬ •

! - ܐ - ܒ - ܓ - ܕ - ܗ - ܘ - ܙ - ܚ - ܛ - ܝ - ܟܟ - ܠ - ܡܡ - ܢܢ - ܣ - ܥ - ܦ - ܨ - ܩ - ܪ - ܫ - ܬ


No linkWikibar2.png
Cscr-featured.svg ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܐ
ܡܐܦܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܚܝܕܐ ܥܠ ܨܘܪܬܐ ܕܐܬܐ

ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܐܘ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ United States) ܐܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܩܐ (ܐܢܓܠܐܝܬ America) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܩܢܕܐ ܘܥܡ ܡܟܣܝܩܘ. ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܡܛܟܣܐ ܠܚܡܫܝܢ ܐܘܚܕ̈ܢܝܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܘܐܫܢܓܛܘܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܩܘܠܘܡܒܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܠܝܬ ܚܝܠܐ ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܐܝܕܐ ܪܒܬܐ ܒܦܘܠܝܛܝܩܝ ܕܥܠܡܐ܀ ܬܫܥܝܬܐ

ܒ19 ܒܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1775 ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܝܢܐ ܘܡܬܠܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܘܣܛܘܢ. ܐܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܘܒܪܝܛܢܝܐ ܕܥܝܪܝ ܗܘܐ ܠܒܘܣܛܘܢ. ܒܬܪ ܫܪܝ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1783 ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1789 ܓܘܪܓ ܘܐܫܝܢܓܛܘܢ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܕܣܘܝܕ ܘܕܓܪܡܢ ܘܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ܬܫܥܝܬܐ

ܒ19 ܒܢܝܣܢ ܒܫܢܬܐ ܕ1775 ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܙܝܢܐ ܘܡܬܠܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܘܣܛܘܢ. ܐܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐ ܥܡ ܙܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܝܩܐ ܘܒܪܝܛܢܝܐ ܕܥܝܪܝ ܗܘܐ ܠܒܘܣܛܘܢ. ܒܬܪ ܫܪܝ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1783 ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܒܝܢܬ ܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܒܝܢܬ ܒܪܝܛܢܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕ1789 ܓܘܪܓ ܘܐܫܝܢܓܛܘܢ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܬܘ ܗܘܘ ܐܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܕܣܘܝܕ ܘܕܓܪܡܢ ܘܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)

No linkWikibar2.png
Orologio rosa.svg ܡܢ ܬܚܪܘܢܗ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ
No linkWikibar2.png
Noia 64 apps date.png ܐܕܝܘܡ ܝ̣ܠܗ...

ܩܠܒܐ:ܢܣܒܬܐ ܝܘܡܐ 26 ܒܚܙܝܪܢ

No linkWikibar2.png
Gnome-emblem-photos.svg ܨܘܪܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܐܕܝܘܡ
No linkWikibar2.png
Wikipedia Checkuser.png ܡܦܐܬܐ ܕܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ

ܚܒܫܝ̈ܬܐ · ܣܕܪ̈ܐ · ܣܕܪܐ ܪܝܫܝܐ · ܚܒܫܝܬܐ ܦܪܝܫܐ · ܩܘܕܝܟܘܣ ܐ–ܬ

Local-time.svg
ܓܕܫܐ ܗܫܝܐ
 • ܝܘܢܣܩܘ ܝܗܒܘܠܐ ܦܠܣܛܝܢ ܗܕܡܘܬܐ ܓܡܪܬܐ ܒܡܛܟܣܬܗ ܒܚܘܫܚܐ 107 ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܕܡܐ ܘܓܝܘܢܬܐ 14 ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܚܣܝܟܘܬܐ 52 ܐܬܪܘܬܐ ܡܢ ܝܗܘܠܬܐ ܕܩܠܗܝ.
 • ܛܘܦܢܐ ܒܓܘ ܬܐܝܠܢܕ ܨܡܪܗ ܣܓܝ ܡܫܪܝܬܐ ܕܐܪܫܟܝܬܐ ܒܐܢܩܘܩ ܘܥܒܕ ܠܗ ܟܪ ܥܠ ܚܝܗ ܕܬܪܝܢ ܡܠܝܘܢܐ ܐܢܫ̈ܐ.
 • ܘܝܩܝ ܛܒ̈ܐܝܬܝܪ ܡܢ ܓܕܫܐ ܗܫܝܐ...

  Crystal Clear talk.png
  ܐܡܪ
  0
  Right pointing double angle quotation mark.svg ܠܝܬ ܚܘܒܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܬܠ ‌ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܚܒܝܒܘ̈ܗܝ. Left pointing double angle quotation mark.svg


  ܘܝܩܝ ܨܘܬܐܨܦܬܐ ܚܪܝܬܐ

  Pages Mac.png
  ܬܪܝܨܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܢܐܡܪ
  0
  ܠܐ ܬܐܡܪ: ܟܬ̣ܲܒ̣ܢ̈ܐ ܕܝܗ ܚܕ̈ܬܐ
  ܐܡܪ: ܟܬ̣ܒ̣̈ܐ ܕܝܗ ܚܕ̈ܬܐ

  ܘܝܩܝܠܟܣܝܩܘܢܡܘܕܥܢܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ

  Cravate-normal.png
  ܡܐ ܝܠܗܿ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ؟

  ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܝ ܬܪܡܝܬܐ ܕܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ (ܡܒܘܥܐ ܕܝܕܥܬܐ) ܒܠܫ̈ܢܐ ܦܪܝܫܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 250 ܠܫܢ̈ܐ ܠܣܝܡ ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ ܘܒܕܩܘܬܐ ܓܡܪܬܐ ܘܙܢܢܝܬܐ ܘܠܣܛܪܝܬܐ، ܟܠ ܡܨܐ ܡܫܘܬܦ ܒܣܝܡܘܬܗ, ܐܣܚܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ (ܣܘܪܝܝܬܐ) ܫܪܝܬ ܒܫܢܬܐ 2006. ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܡܨܐ ܬܥܕܪܢ ܒܒܢܝܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܘܫܦܪܢܬܗ ܒܫܘܬܦܘܬܘܟ ܥܡ ܟܢܝܫܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܟܬܒܬܐ ܕܡܓܠܐ ܚܕܬ̈ܐ. ܚܙܝ ܦܣܘܩܐ ܕܥܘܕܪܢܐ (ܕܘܒܪܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ) ܠܫܩܠܐ ܝܬܝܪ ܥܘܕܪܢܐ.

  Color-chars-logo.png
  ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ

  السريانية سيريانىSyrštinaSyrische SpracheΣυριακή γλώσσαSyriacsiriaIdioma siríacoزبان سریانیSyriaqueסורית Sirjački jezikLingua siriacaシリア語시리아어Lingua SyriacaസുറിയാനിSyrischsyryjskiLíngua siríacaСирийский языкSyriskaภาษาซีเรียคSüryanice敘利亞語

  ܐܚ̈ܘܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ
  Wiktprintable without text.svg
  ܘܝܩܝܠܟܣܝܩܘܢ
  ܠܟܣܝܩܘܢ ܚܐܪܐ
  Wikiquote-logo.svg
  ܘܝܩܝܟܪܝܣܝܣ
  ܟܘܢܫܐ ܚܐܪܐ
  ܕܟܪ̈ܝܣܝܣ
  Wikibooks-logo.svg
  ܘܝܩܝܣܦܪܐ
  ܣܦܪ̈ܐ ܠܝܘܠܦܢܐ
  Wikisource-logo.svg
  ܘܝܩܝܫܪܫܐ
  ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܚܐܪܐ
  ܕܟܬܒ̈ܐ
  Wikinews-logo.svg
  ܘܝܩܝܛܐܒ̈ܐ
  ܕܘܟܬܐ ܚܐܪܬܐ ܕܛܐܒ̈ܐ
  ܚܕ̈ܬܐ
  Wikimedia Community Logo.svg
  ܡܝܛܐ-ܘܝܩܝ
  ܡܥܕܪܢܘܬܐ ܝܚܝܕܬܐ
  ܠܘܝܩܝܡܝܕܝܐ
  Commons-logo.svg
  ܘܝܩܝܓܘܐ
  ܐܘܨܪܐ ܚܐܪܐ ܕܡܝܕ̈ܝܐ
  Wikispecies-logo.svg
  ܘܝܩܝܙܢܝ̈ܐ
  ܛܟܣܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ
  ܕܚܝ̈ܘܬܐ
  ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܚܪܝܢܐ

  ܟܠ ܘܝܩܝܦܕ̈ܝܐ ܟܘܢܫܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܫܪܘܝܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ

  • ܩܕ ܚܙܬ ܐܣܟܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܡܣܦܩ ܩܐܫ ܕܦܐܬܐ
  ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܬܐ | ܡܢܝܢܘܬܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܣܘܪܝܝܬܐ