ܡܦܠܚܢܐ:Assyria 90~arcwiki

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܐܢܐ ܫܡܝ ܝܘܚܢܢ ܘ ܟܚܝܐ ܐܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ. ܫܪܫܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕ ܐܢܚܝܠ ܒܛܘܪ ܥܒܕܝܢ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܫܡܝ ܒܘܝܟܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ ܗܘ [1]