Jump to content

ܡܥܝܐ ܥܒܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܥܝ̈ܐ ܥܒܝܐ

ܡܥܝܐ ܥܒܝܐ ܐܘ ܡܥܝܐ ܚܠܝܡܐ ܐܘ ܩܘܠܘܢ ܗܘ ܡܢܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܥܝܐ ܒܬܪ ܡܥܝܐ ܩܛܝܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܥܝܵܐ ܥܲܒ݂ܝܵܐ . ܩܘܿܠܘܿܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܲܝܵܐ ܥ̈ܒ݂ܲܝܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܥܝܳܐ ܥܰܒ̥ܝܳܐ . ܩܳܘܠܳܘܢ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܰܝܳܐ ܥ̈ܒ̥ܰܝܳܐ)