Jump to content

ܡܥܘܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܥܘܝܐ ܒܪ ܐܒ ܣܘܦܝܢ
ܨܘܪܬ ܕܫܡܗ ܕܡܥܘܝܐ ܒܥܪܒܝܐ
ܨܘܪܬ ܕܫܡܗ ܕܡܥܘܝܐ ܒܥܪܒܝܐ
ܟܠܝܦܗ ܩܕܡܝܐ ܕܟܠܝܦܘܬܐ ܕܐܘܡܝܐ
ܛܘܗܡܢܘܬܐ ܥܪܒܝܐ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܢܘܢ ܒ661 - ܢܝܣܢ 680
ܡܘܠܕܐ 597-605، ܒܡܟܟܐ، ܐܪܒܝܐ
ܡܘܬܐ ܒܢܝܣܢ 680، ܒܕܪܡܣܘܩ
ܩܕܡܗ ܚܣܢ ܒܪ ܥܠܝ
ܒܬܪܗ ܝܙܝܕ
ܐܝܩܪܬܐ
ܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܝܐ (ܫܪܒܬܐ ܕܩܘܪܝܫ)
ܝܠܕ̈ܬܐ ܝܙܝܕ، ܥܒܕܐܠܠܗ، ܪܡܠܐ
ܬܘܕܝܬܐ ܐܣܠܐܡ
ܐܒܐ ܐܒܘ ܣܘܦܝܢ
ܐܡܐ ܗܝܢܕ ܒܪܬ ܥܬܒܐ
ܫܘܬܦܐ ܡܝܣܘܢ ܒܪܬ ܒܚܕܠ، ܦܐܟ݂ܬܐ ܒܪܬ ܩܪܛܐ، ܟܢܘܕ ܒܪܬ ܩܪܛܐ ܢܐܐܠܐ ܒܪܬ ܥܡܐܪܐ، ܩܪܝܒܐ ܒܪܬ ܐܒ ܐܘܡܝܐ

ܡܥܘܝܐ ܒܪ ܐܒ ܣܘܦܝܢ (ܥܪܒܐܝܬ: مُعاويَة بنُ أبي سُفيان) ܗܘܐ ܟܠܝܦܗ ܩܕܡܝܐ ܕܟܠܝܦܘܬܐ ܬܪܢܝܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ܀

ܚܝܘ̈ܗܝ

[ܫܚܠܦ]

ܐܬܝܠܕ ܡܥܘܝܐ ܫܢܬ 597-605 ܒܒܝܬ ܥܪ̈ܒܝܐ، ܘܐܡܠܟ ܥܣܪ̈ܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܬܪ ܩܛܠܗ ܕܥܠܝ. ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܫܕܪ ܠܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܒܕܪܚܡܢ ܪܝܫ ܚܝܠܐ. ܘܐܡܠܟ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܝܙܝܕ܀ [1]

ܡܒܘ̈ܥܐ

[ܫܚܠܦ]