ܡܣܘܪܩܐ (ܡܐܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܡܣܪܩܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܡܣܘܪܩܐ

ܡܣܘܪܩܐ ܐܘ ܡܣܪܩܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܢ̈ܐ ܘܒܗ ܣܪܩܝܢ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܐ ܐܘ ܕܩܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܣܘܼܪܩܵܐ ܐܘ ܡܲܣܪܩܵܐ . ܡܣܘܼܪܩܵܐ . ܡܵܣܘܼܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܣܘܼܪ̈ܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܣܽܘܪܩܳܐ ܐܘ ܡܣܰܪܩܳܐ . ܡܣܽܘܪܩܳܐ . ܡܳܣܽܘܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܣܽܘܪ̈ܩܶܐ)