Jump to content

ܡܣܘܪܩܐ (ܡܐܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܣܘܪܩܐ

ܡܣܘܪܩܐ ܐܘ ܡܣܪܩܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܢ̈ܐ ܘܒܗ ܣܪܩܝܢ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܐ ܐܘ ܕܩܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܣܘܼܪܩܵܐ ܐܘ ܡܲܣܪܩܵܐ . ܡܣܘܼܪܩܵܐ . ܡܵܣܘܼܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܣܘܼܪ̈ܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܣܽܘܪܩܳܐ ܐܘ ܡܣܰܪܩܳܐ . ܡܣܽܘܪܩܳܐ . ܡܳܣܽܘܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܣܽܘܪ̈ܩܶܐ)