ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܘܪܗܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ (ܣܘܡܩܬܐ) ܐܝܟ ܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܐ

ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܐܘ ܒܝܬ ܐܘܪܗܝ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܒܐܢܛܘܠܝܐ. ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܢܡܠܠܘܢ ܗܘܘ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܒܝܬ ܐܘܪ̈ܗܝܐ ܐܘ ܝܬܪܕ ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܣܠܘܟܝ̈ܐ ܒܫܢܬܐ ܕ132 ܩܕܡ ܡܘܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ܀