Jump to content

ܡܠܚܐ (ܐܨܪܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܠܚܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ

ܡܠܚܐ ܗܝ ܓܘܫܡܐ ܩܪܣܐ ܝܒܝܫܐ ܡܫܬܪܝܢܐ ܒܡܝ̈ܐ ܕܒܗ ܡܬܡܕ̈ܟܢ ܛܥܡܬ̈ܐ ܘܡܬܢܛܪܝܢ ܒܣܪ̈ܢܐ ܘܡܬܒܣܡ ܛܥܡܗܘܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܸܠܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܸܠܚܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܶܠܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܶܠܚ̈ܶܐ)