ܡܠܚܐ (ܐܨܪܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܠܚܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ

ܡܠܚܐ ܗܝ ܓܘܫܡܐ ܩܪܣܐ ܝܒܝܫܐ ܡܫܬܪܝܢܐ ܒܡܝ̈ܐ ܕܒܗ ܡܬܡܕ̈ܟܢ ܛܥܡܬ̈ܐ ܘܡܬܢܛܪܝܢ ܒܣܪ̈ܢܐ ܘܡܬܒܣܡ ܛܥܡܗܘܢ܀

+