ܡܘܕܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܘܕ̈ܟܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܡܘܕܟܐ ܫܡ ܣܘܥܪܢܐ ܡܢ ܡܕܟ ܕܗܘ ܚܠܛ ܒܒܘܫܠܐ ܐܘ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܗܘ ܡܐ ܕܡܣܓܐ ܠܗ ܗܢܝܐܘܬܐ ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܟ ܡܠܚܐ ܘܟܡܘܢܐ ܘܫܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕܸܟ݂ . ܡܘܼܕܵܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܘܼܕ̈ܵܟ݂ܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕܶܟ̥ . ܡܽܘܕܳܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܽܘܕ̈ܳܟ̥ܶܐ)