ܡܘܕܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܘܕ̈ܟܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܡܘܕܟܐ ܫܡ ܣܘܥܪܢܐ ܡܢ ܡܕܟ ܕܗܘ ܚܠܛ ܒܒܘܫܠܐ ܐܘ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܗܘ ܡܐ ܕܡܣܓܐ ܠܗ ܗܢܝܐܘܬܐ ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܟ ܡܠܚܐ ܘܟܡܘܢܐ ܘܫܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕܸܟ݂ . ܡܘܼܕܵܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܘܼܕ̈ܵܟ݂ܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕܶܟ̥ . ܡܽܘܕܳܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܽܘܕ̈ܳܟ̥ܶܐ)