Jump to content

ܡܘܕܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܘܕ̈ܟܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܡܘܕܟܐ ܫܡ ܣܘܥܪܢܐ ܡܢ ܡܕܟ ܕܗܘ ܚܠܛ ܒܒܘܫܠܐ ܐܘ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܗܘ ܡܐ ܕܡܣܓܐ ܠܗ ܗܢܝܐܘܬܐ ܘܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܟ ܡܠܚܐ ܘܟܡܘܢܐ ܘܫܪ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܕܸܟ݂ . ܡܘܼܕܵܟ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܘܼܕ̈ܵܟ݂ܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܕܶܟ̥ . ܡܽܘܕܳܟ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܽܘܕ̈ܳܟ̥ܶܐ)