ܡܠܒܘܪܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܘܬܒܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ (ܢܘܩܙܐ ܣܘܡܩܐ) ܒܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܒܢܝܢ̈ܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ

ܡܠܒܘܪܢ (ܐܢܓܠܐܝܬ: Melbourne) ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܒܝܩܛܘܪܝܐ ܒܐܘܣܛܪܠܝܐ. ܬܐܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܪܒܘܬܐ ܒܬܪ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܝܕܢܝ. ܐܝܬ ܠܗ̇ 4,137,432 ܥܡܘܪ̈ܝܢ (ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܢܬ 2011) ܘܫܛܚܐ ܕ1566 km²܀