ܡܕܝܢܬܐ ܡܝܬܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܝܪܓܝܠܐ, ܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܡܝ̈ܬܬܐ.

ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܡܝ̄ܬܬܐ ܐܘ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܛܥܝܢ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܟܢܫܐ ܕܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܡܬܘ̈ܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܫܒܥܡܐܐ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܣܘܪܝܐ ܒܝܢܬ ܚܠܒ ܘܒܝܢܬ ܚܡܬ. ܗܢܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܬܪܘܙܢ ܒܝܢܬ 100 ܩ.ܡ. ܘ 700 ܒ.ܡ ܪܝܫܐܝܬ ܬܚܝܬ ܝܕ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ ܘܒܘܙܢܛܝ̈ܐ܀

ܐܫܬܒܩܝܢ ܗܢܝܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܒܬܪ ܕܢܦܠܬܗܝܢ ܒܝܕ ܥܪ̈ܒܝܐ܀