ܠܩܐ ܕܣܦܝܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܠܩ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܠܩܐ ܐܘ ܠܐܩܐ ܐܘ ܠܝܩܐ ܗܝ ܩܝܣܐ ܕܒܗ ܓܪܦܝܢ ܚܕܪ̈ܝ ܣܦܝܢܬܐ ܠܡܕܒܪܗ܀