ܠܘܓܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܠܘܥܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܠܘܓܡܐ

ܠܘܓܡܐ ܐܘ ܠܘܥܡܐ ܐܘ ܠܘܥܐ ܐܘ ܠܘܥܛܐ ܗܘ ܦܟܐ ܥܠܝܐ ܕܦܘܡܐ. ܫܢ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܡܣܟܟܝܢ ܒܗ ܒܠܘܓܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܠܘܼܓ݂ܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܘܼܓ݂ܡܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܠܽܘܓ̥ܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܽܘܓ̥ܡ̈ܶܐ)