Jump to content

ܟܪܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܪܡܐ

ܟܪܡܐ ܗܘ ܓܢܬܐ ܐܘ ܕܘܟܬܐ ܕܫܬܝܠܢ ܒܓܘܦܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܪܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܪ̈ܡܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܪܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܪ̈ܡܶܐ)