ܓܦܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܦܬܐ

ܓܦܬܐ ܐܘ ܓܘܦܢܐ ܢܨܒܬܐ ܕܛܥܢܐ ܥܢܒ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܦܸܬܵܐ . ܓܘܼܦܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܘܼܦܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܦܶܬܳܐ . ܓܽܘܦܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ)