Jump to content

ܟܣܦܐ (ܣܐܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܠܩܢܐ ܝܘܢܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܢ ܟܣܦܐ

ܟܣܦܐ ܐܘ ܣܐܡܐ (ܡܢ ܦܪܣܝܐ ܥܬܝܩܐ: سیم) ܗܘ ܚܦܪܐ ܐܘ ܢܦܩܐ ܚܘܪܐ ܓܘܢܐ ܡܬܛܣܣܢܐ ܕܡܬܚܫܒ ܡܗܘܐ ܝܩܝܪ ܕ̈ܡܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܒܬܪ ܕܗܒܐ. ܬܘܒ ܒܣܘܟܠ ܙܘܙܐ ܘܥܘܪܦܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܣܦܵܐ ܐܘ ܣܹܐܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܸܣ̈ܦܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܣܦܳܐ ܐܘ ܣܺܐܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܶܣ̈ܦܶܐ)