ܕܗܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܛܥܐ ܟܝܢܝܐ ܕܕܗܒܐ ܡܢ ܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܠܒܬܐ ܕܕܗܒܐ

ܕܗܒܐ ܗܘ ܚܦܪܐ ܘܐܣܛܘܣܟܐ ܟܝܡܝܝܐ ܫܥܘܬܢܝܐ ܡܬܢܣܟܢܐ ܕܝܩܝܪ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܪܡܙܗ ܟܝܡܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ Au (ܡܢ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ aurum)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܗܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܲܗܒܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܗܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܰܗܒ݂ܳܐ)