ܕܗܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܠܒܐ ܕܕܗܒܐ

ܕܗܒܐ ܚܦܪܐ ܐܘ ܢܦܩܐ ܫܥܘܬܐ ܡܬܢܣܟܢܐ ܕܝܩܝܪ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܗܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܲܗܒ݂ܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܗܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܰܗܒ̥ܶܐ)