ܕܗܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܛܥܐ ܟܝܢܝܐ ܕܕܗܒܐ ܡܢ ܐܘܣܛܪܠܝܐ
ܠܒܬܐ ܕܕܗܒܐ

ܕܗܒܐ ܗܘ ܚܦܪܐ ܘܐܣܛܘܣܟܐ ܟܝܡܝܝܐ ܫܥܘܬܢܝܐ ܡܬܢܣܟܢܐ ܕܝܩܝܪ ܗܘ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܪܡܙܗ ܟܝܡܝܝܐ ܐܝܬܘܗܝ Au (ܡܢ ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ aurum)܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܗܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܲܗܒܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܗܒ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܰܗܒ݂ܳܐ)