ܡܪܕܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܪܕܘܬܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܕ̈ܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܘܐܝܟ ܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܝ ܐܚܪ̈ܢܐ܀