ܡܪܕܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܪܕܘܬܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܕ̈ܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܘܐܝܟ ܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܝ ܐܚܪ̈ܢܐ܀