ܝܘܢܫܘܦܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܝܘܢܫܘܦܝܢ

ܝܘܢܫܘܦܝܢ (ܣܘܝܕܐܝܬ: Jönköping) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ. ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕ80.000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܗ ܝܘܡܢܐ܀