ܝܘܢܫܘܦܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܝܘܢܫܘܦܝܢ

ܝܘܢܫܘܦܝܢ (ܣܘܝܕܐܝܬ: Jönköping) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ. ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕ80.000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܗ ܝܘܡܢܐ܀