Jump to content

ܛܦܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܦܪ̈ܐ ܕܐܝܕܐ
ܛܦܪ̈ܐ ܕܪܓܠܐ

ܛܦܪܐ ܐܘ ܛܘܦܪܐ ܡܫܟܐ ܚܠܝܡܐ ܚܘܪ ܓܘܢܐ ܕܝܥܐ ܒܪܫ ܨܒܥܬ̈ܐ ܕܐܝܕܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܓܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܸܦܪܵܐ . ܛܘܼܦܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܸܦܪܹ̈ܐ . ܛܘܼܦܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܶܦܪܳܐ . ܛܽܘܦܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܶܦܪ̈ܶܐ . ܛܽܘܦܪ̈ܶܐ)