ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܛܟܣܐ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܒܓܘܢܐ ܙܪܩܐ

ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ. ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܟܠܗܘܢ ܓܝܕ̈ܐ ܕܒܪܝܝܢ ܡܢ ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܐܣܪܝܢ ܡܘܚܐ ܘܚܒܠܐ ܟܘܒܝܐ ܥܡ ܗܕ̈ܡܐ ܕܓܘܫܡܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]