Jump to content

ܬܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܒܙܐ)
ܬܕܐ

ܬܕܐ ܐܘ ܬܕܐܐ ܐܘ ܒܙܐ ܗܘ ܒܣܪܬܐ ܪܦܘܚܬܐ ܒܥܘܒܐ ܕܢܩܒܬܐ ܕܒܗ ܡܬܟܝܢ ܚܠܒܐ ܘܒܪܫܗ ܚܠܡܬܐ ܒܙܝܥܬܐ ܕܡܢܗ ܡܐܨ ܝܠܕܐ ܚܠܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܕ݂ܵܐ . ܒܸܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬ̈ܕ݂ܲܝܵܐ . ܒܸܙܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܕ̥ܳܐ . ܒܶܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬ̈ܕ̥ܰܝܳܐ . ܒܶܙ̈ܶܐ)