ܚܣܢܐ ܕܚܠܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܚܣܢܐ ܕܚܠܒ ܡܢ ܫܢܬ 2010

ܚܣܢܐ ܐܘ ܡܪܕܐ ܕܚܠܒ (ܥܪܒܐܝܬ قلعة حلب‎) ܗܘ ܒܝܪܬܐ ܪܒܬܐ ܡܚܡܝܬܐ ܕܥܪܐ ܠܕܪ̈ܐ ܡܨܥܝ̈ܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܚܠܒ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܢܬܚܫܒ ܕܚܣܢܐ ܕܚܠܒ ܚܕ ܡܢ ܚܣܢ̈ܐ ܕܝܬܝܪ̈ܝ ܥܬܝܩܝܢ ܘܪܘܪܒܝܢ ܒܥܠܡܐ܀