ܚܠܒܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܠܒܐ ܬܚܝܬ ܪ̈ܐܬܘܬܐ

ܚܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܩܒܪܬܐ ܒܝܬ ܟܪܣܐ ܘܒܝܬ ܚܕܝܐ ܒܓܘܫܡ̈ܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܠܒܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܠܒܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܠܒܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܠܒ̈ܶܐ)